RIDERS of IPA Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
VI KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - SPISZ 2019
Autor Wiadomość
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 9 Październik 2018, 12:08   VI KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - SPISZ 2019

Zarz?d mother chapter TARNÓW Klubu RIDERS of IPA LEMC POLAND podj?? decyzj? , ?e :

VI KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY - SPISZ 2019

odb?dzie si? w dniach 13-16 czerwiec 2019r.

Baza noclegowa - trzy pensjonaty w m. NIEDZICA oddalone od siebie do 200m.
G?ówne uroczysto?ci odbywa? si? b?d? w GO?CI?CU H.A.T.A.

https://photo.nocowanie.p...d=82830&noRes=1

Rajd ma formu?? " ZAMKNIETY " - ilo?? miejsc noclegowych ograniczona.
Na dzie? dzisiejszy Organizator nie przewiduje noclegów pod namiotami.

Szczegó?y wraz z Zaproszeniami zostan? przes?ane w nieodleg?ym czasie, jednak nic nie stoi na przeszkodzie aby ju? zg?asza? ch?? uczestnictwa na adres e-mail : stanley0601@o2.pl lub telefonicznie : 692-838-994.
Dzi?kuj? tym, którzy ju? wyrazili ch?? uczestnictwa w naszym Rajdzie.

Z wyrazami szacunku : stan-ley
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
Ostatnio zmieniony przez STAN-ley 17 Czerwiec 2019, 14:53, w całości zmieniany 2 razy  
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 24 Październik 2018, 18:19   

Dzi?kuj? tym wszystkim, którzy ponownie obdarzyli mnie zaufaniem powierzaj?c mi po raz kolejny mo?liwo?? bycia Komandorem Rajdu – tym razem VI Krajoznawczego Rajdu Motocyklowego - SPISZ 2019
Dzi?kuj? Wam– zrobi? wszystko / oczywi?cie z Wasz? pomoc? / co w mojej mocy aby ten Rajd nie by? gorszy od ostatniego , czego sobie i Wam ?ycz? z ca?ego serca.

Z wyrazami szacunku - stan Ley
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 29 Październik 2018, 07:43   

Damy rad?
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 29 Październik 2018, 13:14   

Logo Komandora Rajdu !
ps. aby uzyska? ??dany efekt prosz? klikn?? w ikonk? - dzi?kuj?.

identyfikator_komandor_awers.jpg
Plik ściągnięto 79 raz(y) 193,21 KB

_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
Ostatnio zmieniony przez STAN-ley 21 Grudzień 2018, 20:17, w całości zmieniany 1 raz  
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 31 Październik 2018, 23:36   

Super
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 12 Listopad 2018, 15:33   

Mi?o mi poinformowa?, ?e w dniu wczorajszym otrzyma?em informacj? - zapytanie o mo?liwo?ci udzia?u w naszym Rajdzie przedstawicieli IPA HISZPANIA w ilo?ci 4 osób.
Oczywi?cie miejsca dla naszych kolegów z Hiszpanii jak b?dzie taka potrzeba si? znajd?.
Zaproszenie wraz z informacj? zosta?o wys?ane.

sd
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
kiwaczek
[Usunięty]

Wysłany: 13 Listopad 2018, 16:02   

Super ! Czy kto? esperanto ?? ;)
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 4 Grudzień 2018, 18:53   

Witam zainteresowanych udzia?em w VI Krajoznawczym Rajdzie Motocyklowym - SPISZ 2019
Odpowiadaj?c na liczne pytania kierowane pod moim adresem odno?nie standardów pokoi w Pensjonatach / ka?dy chcia?by apartament 2-osobowy i na dodatek z "wk?adk? " !!!/ - uprzejmie informuj? ,?e standardy pokoi w Pensjonatach s? mocno zró?nicowane.
W wi?kszo?ci Pensjonaty te przystosowane s? dla dzieci i m?odzie?y na kolonie letnie i zimowiska.
Dlatego te? prosz? nie obiecywa? sobie za wiele w sprawach zakwaterowania - spodziewajcie si? za to wielu niespodzianek in "plus" , wspania?ej atmosfery, cudownej pogody, niezapomnianych tras o co zadbaj? Organizatorzy - o czym informuj? Was :

Stan Ley : komandor rajdu
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 24 Styczeń 2019, 19:54   

REGULAMIN VI RAJDU MOTOCYKLOWEGO – SPISZ - 2019 oraz zasady zachowania uczestników Rajdu

VI KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY – SPISZ - 2019 odb?dzie si? w dniach 13-16 czerwca 2019 r.
Trasy rajdu przebiega? b?d? po terytorium Polski i S?owacji.


ORGANIZATOREM RAJDU JEST KLUB MOTOCYKLOWY :
RIDERS of IPA POLAND LE MC POLANDRajd b?dzie odbywa? si? przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy musz? zachowa? szczególn? ostro?no?? i zna? zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowi?zani s? do:

1.
Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowi?zkowego
podporz?dkowania si? decyzjom Dyrektorów Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego , osobom prowadz?cym grupy motocyklowe a tak?e poleceniom osób kieruj?cych ruchem drogowym na trasie Rajdu

2.
Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza si? wspó?zawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.

3.
Rajd nie jest wy?cigiem, wi?c ?ciganie si? jest zabronione !!!

4.
Ka?dy uczestnik Rajdu zobowi?zany jest do posiadania dokumentów uprawniaj?cych do jazdy motocyklem, sprawnego technicznie motocykla wyposa?onego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.

5.
Poruszania si? zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jad?c w kolumnie nale?y zachowa? odleg?o?? miedzy motocyklami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. Kolumny liczy? b?d? nie wi?cej jak 25 motocykli w tym prowadz?cy i zamykaj?cy grup?.
Grupy wyje?d?aj? na tras? w odst?pie czasu nie mniejszej ni? 15 minut.

6.
Ka?dy uczestnik rajdu zobowi?zany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do pr?dko?ci prowadz?cego oraz innych uczestników, przy zachowaniu ostro?no?ci nale?y jecha? równo i spokojnie w szyku.

7.
Przy zjazdach nie nale?y przyspiesza? , nie wolno wyprzedza?. Nale?y kontrolowa? szybko?? i hamowanie

8.
Ka?dy manewr na drodze musi by? przeprowadzony z upewnieniem si? o mo?liwo?ci bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcze?niej zasygnalizowany

9.
Podczas postoju nie nale?y tarasowa? drogi.
Postoje nale?y organizowa? poza jezdni?, na parkingu do tego przystosowanym

10.
Przed wyruszeniem Dyrektorzy Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego zapoznaj? uczestników z niniejszym Regulaminem oraz omawiaj? z uczestnikami tras? przejazdu z uwzgl?dnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzaj?cych zagro?enia,

11.
Uczestnicy bior? udzia? w Rajdzie na w?asn? odpowiedzialno??.

NA TRASIE ZABRANIA SI? :
1.
spo?ywania alkoholu i innych ?rodków odurzaj?cych,
2.
za?miecania tras Rajdu oraz miejsc przyleg?ych
3.
niszczenia przyrody,
5.
g?o?nego zachowywania si?,
6.
zbaczania z trasy Rajdu i zatrzymywania si? bez zgody prowadz?cego grup?.

ODPOWIEDZIALNO?? ORGANIZATORA

1. Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialno?ci za wypadki i szkody wynik?e w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2.
Udzia? w Rajdzie jest dobrowolny i ka?dy uczestnik startuje na w?asn? odpowiedzialno??, niezale?nie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody wyrz?dzone przez uczestników,
4.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

POSTANOWIENIA KO?COWE

1.
Wszyscy uczestnicy startuj?cy w Rajdzie wyra?aj? zgod? na publikacj? ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materia?ach promocyjnych Organizatora.
2.
Udzia? w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem si? i akceptacj? niniejszego Regulaminu
3.
Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do Organizatora.
4.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzj? ostateczn?.
5.
Ka?dy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowi?zek zapozna? si? z Regulaminem.
Regulamin imprezy jest dost?pny u Organizatora.
6.
Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

DYREKTOR RAJDU
ds. bezpiecze?stwa drogowego:

Andrzej „ ENDI” WI?CEK
road captain
mother chapter Tarnów RofIPA LEMC POLAND
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 3 Luty 2019, 19:23   

Trasa Rajdu po s?owackiej stronie.

Odpowiadaj?c na liczne pytania a dotycz?ce tras VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy SPISZ 2019 informuj?, ?e dzi?ki naszym Przyjacio?om z Despatch Riders Slovakia oraz ich Prezydenta Lee Tomi na sobot? 15 czerwca 2019 zosta?a wyznaczona trasa rajdu po terytorium S?owacji / patrz za??czniki /.
Wyjazd w jednej grupie - grup? poprowadz? nasi Przyjaciele z Despatch Riders LEMC S?owacja pod czuj? "opiek?" s?owackiej Policji - za co ju? dzi? pi?knie dzi?kuj?.
W pi?tek 14 czerwca wyjedziemy zwiedza? pi?kne zak?tki naszej Ojczyzny / Pieniny, ziemia Spiska / - grupy poprowadz? moi klubowi Bracia.
Jak wynika z powy?szej informacji w pi?tek nie b?dzie wyjazdu na trasy s?owackie.
Trasy po terytorium Polski zostan? przedstawione w nieodleg?ym czasie.
Uprzedzaj?c pytanie " czy to s? dwie trasy " - odpowiadam NIE - to JEST jedna trasa.
Z wyrazami szacunku - stan ley

S-N.jpg
Plik ściągnięto 151 raz(y) 123,67 KB

N-Št.jpg
Plik ściągnięto 151 raz(y) 146,89 KB

_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 9 Marzec 2019, 15:51   

Witam uczestników VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy SPISZ 2019 !

W zwi?zku z tym, ?e na dzie? 14 czerwca 2019r. / pi?tek/ planowana jest jedna z wielu atrakcji naszego Rajdu "Sp?yw flisacki prze?omem Dunajca " uprzejmie prosz? zainteresowane osoby t? form? rekreacji o telefoniczny kontakt z Komandorem Rajdu - Stan Ley / 692-838-994/ celem ustalenia ilo?ci ch?tnych osób tak aby by?a mo?liwo?? zabezpieczenia odpowiedniej ilo?ci tratw oraz ?rodka transportu z O?rodka na miejsce rozpocz?cia sp?ywu.
Niestety koszt tej przyjemno?ci nie jest wliczony w op?at? rajdow? / o czym zreszt? zainteresowani zostali wcze?niej powiadomieni /.
_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 14 Marzec 2019, 23:28   

Witam !

Propozycja trasy rajdowej po stronie polskiej / 14 czerwiec - pi?tek/
Dzi?kuj? Endi !!!

mapa.png
Plik ściągnięto 137 raz(y) 439,92 KB

_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
ZEGAR907816 

Dołączył: 25 Lis 2013
Posty: 33
Skąd: Tarnów
Wysłany: 18 Marzec 2019, 08:37   

super trasa
 
     
STAN-ley 
Administrator


Dołączył: 23 Paź 2013
Posty: 224
Skąd: Galicja
Wysłany: 19 Marzec 2019, 15:44   

Witam zainteresowanych !

Informuj?, ?e z dniem 18 marca 2019r. zosta?a zamkni?ta lista osób – uczestników Sp?ywu prze?omem Dunajca w zwi?zku z osi?gni?ciem limitu jaki wyznaczy? Organizator.
Sp?yw ten odb?dzie si? podczas trwania naszego VI Krajoznawczy Rajd Motocyklowy SPISZ 2019 w dniu 14 czerwca / pi?tek / 2019r.

Uczestnicy zostan? podzieleni na II grupy :
- pierwsza grupa – wyjazd z terenu Go?ciniec H.A.T.A. w Niedzicy autokarem o godzinie 9.00 do miejsca rozpocz?cia sp?ywu – rozpocz?cie sp?ywu godz. 9.30
- druga grupa wyjazd j.w. o godzinie 10.00 – rozpocz?cie sp?ywu godz. 10.30
Koszt jednostkowy / autokar + sp?yw + autokar / 40 z? – p?atne w dniu przyjazdu na Rajd tj. 13 czerwca / czwartek / podczas rejestracji .
Odpowiadaj?c na ewentualne pytanie – czy w tym dniu b?dzie wyjazd na trasy rajdowe ? odpowiadam – TAK b?dzie, sp?yw to tylko alternatywa oraz forma sp?dzenia czasu dla tych, którzy … chc?.
Organizator Rajdu nie ponosi odpowiedzialno?ci za ewentualne nieszcz??liwe wypadki podczas trwania sp?ywu.

komandor rajdu : Stan Ley

54517439_2341632196074098_588160801563475968_n.png
Plik ściągnięto 66 raz(y) 540,37 KB

_________________
" CI, KTÓRZY CZYTAJ?, WIEDZ? DU?O - CI, KTÓRZY PATRZ? , NIC NIE WIEDZ? "
 
     
kiwaczek
[Usunięty]

Wysłany: 19 Marzec 2019, 16:20   

No i super !!
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13