RIDERS of IPA Strona Główna

Poprzedni temat «» Następny temat
VII RAJD - PODHALE 2020 : ODWO?ANY !!!
Autor Wiadomość
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 23 Sierpień 2019, 00:38   VII RAJD - PODHALE 2020 : ODWO?ANY !!!

Witam !

To ostateczna wersja zlotowego znaczka / wg mojej oceny oczywi?cie / - je?eli s? inne propozycje prosz? o upublicznienie - wówczas wspólnie wybierzemy ten naj ... naj ... !

stan-ley

ps. aby osi?gn?? ??dany efekt prosz? klikn?? w ikonk? - dzi?kuj?.

XxYy.jpg
Plik ściągnięto 413 raz(y) 288,34 KB

Ostatnio zmieniony przez STAN-ley 23 Wrzesień 2021, 13:29, w całości zmieniany 8 razy  
 
     
ZENON 
Zino

Dołączył: 05 Wrz 2016
Posty: 6
Skąd: Tarnów
Wysłany: 23 Sierpień 2019, 05:01   

Super .
_________________
1962
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 23 Sierpień 2019, 07:14   

Dzi?kuj? Prezydentowi DESPATCH RIDERS SLOVAKIA - Tomaszowi za ch?? udzielenia nam pomocy w organizacji naszego Rajdu.
Jeste?my mile zaskoczeni takim szybkim dzia?aniem.

stanley

69252547_1270901519736729_2511908861401628672_n.jpg
Plik ściągnięto 180 raz(y) 67,95 KB

69136070_2092632891033296_5327834246956449792_n.jpg
Plik ściągnięto 133 raz(y) 54,46 KB

 
     
Ptasior
[Usunięty]

Wysłany: 24 Sierpień 2019, 12:46   

i wed?ug mnie powini?my z korzysta? z tej trasy. Zawsze trasy S?owackie robi?y furore
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 24 Sierpień 2019, 23:51   

Bardzo trafne spostrze?enie - DZI?KUJ?.
 
     
viko 

Wiek: 58
Dołączył: 08 Paź 2018
Posty: 3
Skąd: Kraków
Wysłany: 10 Wrzesień 2019, 05:05   

Na Facebooku jest podany termin 13-16.06 to nie pomy?ka ?
_________________
viko
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 10 Wrzesień 2019, 06:22   

Dzi?kuj? za spostrzegawczo?? - poprawione.
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 20 Wrzesień 2019, 06:56   

ZAPRASZAMY !!!
Naszych kolegów /motocyklistów/ z Mi?dzynarodowego Stowarzyszenia Policji Sekcja Polska.

ps. aby osi?gn?? ??dany efekt prosz? kliknij w ikonk? - dzi?kuj? - stanley

XxYI n.jpg
Plik ściągnięto 128 raz(y) 521,61 KB

 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 2 Październik 2019, 20:09   

Witam !
W?a?nie otrzyma?em informacj?, ?e ch?? uczestnictwa w naszym Rajdzie wyrazili motocykli?ci- cz?onkowie narodowej Sekcji IPA CZARNOGÓRA - mi?o b?dzie si? z Wami spotka?.
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 3 Październik 2019, 14:33   

Informacja dla zainteresowanych Rajdem a odwiedzaj?cych nasz? stron? :

Witam zainteresowanych VII Krajoznawczym Rajdem Motocyklowym Podhale 2020.
Prosz? tych z Pa?stwa, którzy wst?pnie rezerwowali miejsca na nasz Rajd - PODHALE 2020 a b?d? po raz pierwszy uczestniczy? w takowym rajdzie aby przes?ali na mój adres meilowy: stanley0601@o2.pl adresu na który zostanie przes?ane Poczt? Polsk? stosowne Zaproszenie do udzia?u wraz ze szczegó?ami.
Zaproszenia takowe b?d? wys?ane w nieodleg?ym czasie - prosz? potraktowa? moj? pro?b? jako istotna dla Organizatorów - DZI?KUJ? !!!

Stan Ley - komandor rajdu
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 8 Październik 2019, 05:22   

REGULAMIN VII KRAJOZNAWCZEGO RAJDU MOTOCYKLOWEGO – PODHALE - 2020
oraz
zasady zachowania si? uczestników Rajdu

VII KRAJOZNAWCZY RAJD MOTOCYKLOWY – PODHALE - 2020 odb?dzie si? w dniach 18-21 czerwca 2020 r.
Trasy rajdu przebiega? b?d? po terytorium Polski i S?owacji.

ORGANIZATOREM RAJDU JEST
MOTHER CHAPTER TARNÓW KLUBU RIDERS of IPA LEMC POLAND

Rajd b?dzie odbywa? si? przy otwartym ruchu drogowym, uczestnicy musz? zachowa? szczególn? ostro?no?? i zna? zasady ruchu drogowego, wobec czego uczestnicy Rajdu zobowi?zani s? do:
1.
Przestrzegania Regulaminu Rajdu oraz obowi?zkowego
podporz?dkowania si? decyzjom Dyrektorów Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego , osobom prowadz?cym grupy motocyklowe a tak?e poleceniom osób kieruj?cych ruchem drogowym na trasie Rajdu
2.
Ze wzgl?du na rekreacyjny charakter Rajdu nie dopuszcza si? wspó?zawodnictwa sportowego na trasie Rajdu.
3.
Rajd nie jest wy?cigiem, wi?c ?ciganie si? jest zabronione !!!
4.
Ka?dy uczestnik Rajdu zobowi?zany jest do posiadania dokumentów uprawniaj?cych do jazdy motocyklem, sprawnego technicznie motocykla wyposa?onego zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.
5.
Poruszania si? zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jad?c w kolumnie nale?y zachowa? odleg?o?? miedzy motocyklami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30m. Kolumny liczy? b?d? nie wi?cej jak 25 motocykli w tym prowadz?cy i zamykaj?cy grup?.
Grupy wyje?d?aj? na tras? w odst?pie czasu nie mniejszej ni? 15 minut.
6.
Ka?dy uczestnik rajdu zobowi?zany jest do jazdy w równym tempie dostosowanym do pr?dko?ci prowadz?cego oraz innych uczestników, przy zachowaniu ostro?no?ci nale?y jecha? równo i spokojnie w szyku.
7.
Przy zjazdach nie nale?y przyspiesza? , nie wolno wyprzedza?. Nale?y kontrolowa? szybko?? i hamowanie
8.
Ka?dy manewr na drodze musi by? przeprowadzony z upewnieniem si? o mo?liwo?ci bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcze?niej zasygnalizowany
9.
Podczas postoju nie nale?y tarasowa? drogi.
Postoje nale?y organizowa? poza jezdni?, na parkingu do tego przystosowanym
10.
Przed wyruszeniem Dyrektorzy Rajdu ds. bezpiecze?stwa drogowego zapoznaj? uczestników z niniejszym Regulaminem oraz omówi? z uczestnikami tras? przejazdu z uwzgl?dnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzaj?cych zagro?enia.
11.
Uczestnicy bior? udzia? w Rajdzie na w?asn? odpowiedzialno??.


NA TRASIE ZABRANIA SI? :

+ spo?ywania alkoholu i innych ?rodków odurzaj?cych,
+ za?miecania tras Rajdu oraz miejsc przyleg?ych
+ niszczenia przyrody,
+ g?o?nego zachowywania si?,
+ zbaczania z trasy Rajdu i zatrzymywania si? bez zgody prowadz?cego grup?.

ODPOWIEDZIALNO?? ORGANIZATORA
1.
Organizator Rajdu nie przyjmuje odpowiedzialno?ci za wypadki i szkody wynik?e w czasie Rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich.
2.
Udzia? w Rajdzie jest dobrowolny i ka?dy uczestnik startuje na w?asn? odpowiedzialno??, niezale?nie od warunków pogodowych zastanych na trasie.
3.
Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy zagubione podczas imprezy i za szkody wyrz?dzone przez uczestników,
4.
Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

POSTANOWIENIA KO?COWE
1.
Wszyscy uczestnicy startuj?cy w Rajdzie wyra?aj? zgod? na publikacj? ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materia?ach promocyjnych Organizatora.
2.
Udzia? w Rajdzie jest równoznaczny z zapoznaniem si? i akceptacj? niniejszego Regulaminu
3.
Ostateczna interpretacja regulaminu nale?y do Organizatora.
4.
W sprawach spornych decyzja Organizatora jest decyzj? ostateczn?.
5.
Ka?dy uczestnik przed startem w Rajdzie ma obowi?zek zapozna? si? z Regulaminem.
Regulamin imprezy jest dost?pny u Organizatora.
6.
Nieznajomo?? regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

DYREKTORZY RAJDU
ds. bezpiecze?stwa drogowego:


road captain
mother chapter Tarnów RofIPA LEMC POLAND
VICO
oraz
Štefan Šoóš
DESPATCH RIDERS SLOVAKIA
 
     
Ptasior
[Usunięty]

Wysłany: 8 Październik 2019, 07:57   

Zapozna?em si?
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 15 Listopad 2019, 14:18   

DZI?KUJ? !!!

Dzi?kuj? wszystkim bez wyj?tku za okre?lenie si? co do udzia?u w naszym VII Krajoznawczym Rajdzie Motocyklowym PODHALE 2020.
Na dzie? dzisiejszy tj. 15 listopad 2019r. WSZYSTKIE miejsca jakie mieli?my do zaoferowania Pa?stwu zosta?y zarezerwowane.
By? mo?e w kwietniu 2020r. b?dzie dodatkowa pula ale ... to melodia przysz?o?ci.

Z wyrazami najwy?szego szacunku Stan Ley - komandor rajdu.
 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 27 Listopad 2019, 19:10   

Jest ostateczna decyzja w sprawie trasy rajdowej po s?owackiej stronie.

Dzi?kuj? Prezydentowi Lee Tomi z Klubu Despatch Riders Slovakia za pomoc przy organizacji jednej z tras podczas trwania naszego VII Krajoznawczego Rajdu Motocyklowego PODHALE 2020.

Z wyrazami szacunku Stan Ley - komandor Rajdu.

ps. aby osi?gn?? ??dany efekt - prosz? kliknij w ikonk? - dzi?kuj?.

222w.jpg
Plik ściągnięto 40 raz(y) 290,53 KB

trasa.jpg
Plik ściągnięto 46 raz(y) 36,07 KB

 
     
STAN-ley
[Usunięty]

Wysłany: 13 Grudzień 2019, 18:41   

W dniu dzisiejszym tj. 13 /pi?tek sic!!/ grudnia 2019r. otrzyma?em informacj? od nowo wybranego Prezydenta IPA Polska Piotra WÓJCIK o obj?ciu Patronatem Honorowym VII Krajoznawczy Rajd Motocyklowy Podhale 2020.
Dzi?kujemy i ... do zobaczenia w czerwcu 2020 w PORONINIE.

Stan Ley - komandor Rajdu.
 
     
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 13